Pro Vás

Projektová činnost

Rozsahem projektové činnosti jsou zejména následující práce:

· vytipování a průzkum lokality stavby, včetně zajištění mapových podkladů pozemku a přilehlých inženýrských sítí

· zpracování všech stupňů projektové dokumentace stavby:  
     ✓  příprava zakázky
     ✓  dokumentace studie stavby
     ✓  dokumentace pro územní souhlas/rozhodnutí
     ✓  dokumentace pro ohlášení/stavební povolení
     ✓  dokumentace pro vyhledání dodavatele stavby
     ✓  dokumentace pro provedení stavby
     ✓  dokumentace skutečného provedení stavby

· vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby (výkaz výměr stavby, kontrolní rozpočet stavby) a pro uzavření kontraktu na dodávku stavby, konzultace při technickém posuzování jednotlivých nabídek a jejich vyhodnocení

· spolupráce při realizaci stavby: 
     ✓  výkon autorského dozoru stavby
     ✓  výkon technického dozoru investora

· technické poradenství v oblasti stavebnictví, zajištění odborných posudků

Rozsah zpracovávané projektové dokumentace staveb zahrnuje veškeré projektované části od stavební části, přes statickou část, až po části profesní, tedy profese vnitřního vybavení budov a vnější inženýrské sítě. Projektová dokumentace dále zahrnuje veškeré návaznosti na vstupy z průzkumných prací lokality nebo objektu tzn. stavebně technické průzkumy, průzkumy vlhkosti a salinity konstrukcí, mykologické průzkumy, průzkumy geologické, hydrogeologické a radonové, a geodetické zaměření prostoru stavby. Součástí projektové dokumentace je zároveň akustické a požární řešení, dopravní řešení, řešení terénních úprav, zeleně apod.

Autorský a technický dozor stavby

Výkon autorského a technického dozoru stavby a výkon spolupráce při zadávání zakázky dodavateli stavby zahrnuje zejména tyto činnosti:   

· účast při výběru dodavatele stavby, technické posouzení jednotlivých nabídek a jejich srovnatelnosti v technické a kvalitativní úrovni

· dohled nad dodržením dokumentace schválené ve stavebním řízení, dohled nad dodržením podmínek pravomocného stavebního povolení 

· poradenský servis za účelem řádného provedení stavby v souladu s dokumentací pro provedení stavby

· posouzení návrhů dodavatele stavby na změny a odchylky od projektovaného řešení

· posouzení a kontrola referenčních výrobků stavby

· vyjádření k požadavkům dodavatele stavby na větší nebo menší množství výrobků nebo práce oproti schválené projektové dokumentaci

· sledování postupu výstavby z odborného technického hlediska a časového plánu výstavby

· účast na kontrolních dnech stavby, na odevzdání nebo převzetí ucelených částí stavby a při kolaudačním řízení

Inženýrská činnost

Inženýrská činnosti v rámci jednotlivých ucelených stupňů projektové dokumentace a jednotlivých správních řízení zahrnuje projednání se všemi organizacemi, vlastníky technické a dopravní infrastruktury, a dotčenými orgány státní správy. Výsledkem je získání všech potřebných rozhodnutí pro povolení a užívání stavby.

Odborné posudky a poradenství

Technické poradenství v oblasti stavebnictví a zajištění odborných posudků zahrnuje podrobný technický komentář k technologiím stavby navrženým v projektové dokumentaci a použitých při výstavbě. Poradenská činnost a technické posudky dále zahrnují odborný komentář k navrženým, resp. použitým materiálům a jejich vzájemnému spolupůsobení na stavbě, zejména s ohledem na právní a technické předpisy platné nebo doporučené ve stavebnictví.

Copyright © 2020 CEDE Studio, s.r.o.
Created by Aesir Studios.