Projektová činnost

Předmětem činnosti společnosti CEDE Studio, s.r.o. jsou zejména následující práce:

 - vytipování a průzkum lokality stavby, včetně zajištění mapových podkladů pozemku a přilehlých inženýrských sítí
 - zpracování všech stupňů projektové dokumentace stavby:

   • příprava zakázky
   • dokumentace studie stavby
   • dokumentace pro územní řízení
   • dokumentace ke stavebnímu řízení (povolení)
   • dokumentace pro vyhledání dodavatele stavby
   • dokumentace pro provedení stavby
   • dokumentace skutečného provedení stavby

 - vypracování podkladů pro vyhledání dodavatele stavby (výkaz výměr stavby, kontrolní rozpočet stavby) a pro uzavření kontraktu na dodávku stavby, konzultace při technickém posuzování jednotlivých nabídek a jejich vyhodnocení
 - spolupráce při realizaci stavby
   • výkon autorského dozoru stavby
   • výkon technického dozoru investora
 - technické poradenství v oblasti stavebnictví, zajištění odborných posudků

Rozsah zpracovávané dokumentace staveb zahrnuje veškeré projektované části od stavební části, přes statickou část až po části profesní, tzn. profese vnitřního vybavení budov a vnější inženýrské sítě. Dále jsou v dokumentaci zahrnuty veškeré návaznosti na vstupy z průzkumných prací lokality nebo objektu, tzn. stavebně technické průzkumy, průzkumy vlhkosti a salinity konstrukcí, mykologické průzkumy, průzkumy geologické, hydrogeologické a radonové a geodetické zaměření prostoru stavby. Součástí dokumentace je i akustické a požární řešení, dopravní řešení, řešení terénních úprav, zeleně apod.